Modum Sjakklubb ble stiftet 19.februar 1996
1.Formål
Modum Sjakklubb skal være et samlingspunkt for sjakkinteresserte medlemmer i Modum og omegn. Bosatt utenom distriktet kan bli medlem.
2.Tilslutning
Klubben og dens medlemmer er tilsluttet Norges Sjakkforbund. Datterklubben Modum Sjakklubbs Ungdom er tilsluttet Norges Sjakkforbunds Ungdom.
3.Medlemskap
Klubben er i prinsippet åpen for alle interesserte , men styret kan nekte medlemskap eller utelukke personer som en anser til skade for miljøet eller som nekter å følge klubbens lover og vedtak. Vedtak om utelukkelse kan ankes til klubbens årsmøte.
4.Årsmøtet.
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Styret innkaller til årsmøte innen 14 dager på forhånd med brev til alle medlemmer eller annonsert i Bygdeposten. Medlemmer som er fylt 13 år har stemmerett på årsmøtet.
Årsmøtet behandler:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2.Valg av møteleder,referent og to medelmmer til å undertegne protokollen.
3.Årsmeldning fra styret.
4.Regnskap og revisjonsberetning.
5.Fastsettelse av kontingent
6.Innkomne forslag.
7.Valg av
-styre bestående av leder,nestleder,kasserer,sekretær,matrialforvalter og 2 varamedlemmer
-to revisorer og valgkomitet bestående av leder og medlem.
Lovendring og klubbens oppløsning.
For endringer av klubbens lover kreves 2/3 flertall og for klubbens oppløsning av klubben 3/4 flertall av de tilstedeværende medlemmer med stemmerett.
Hvis klubben nedlegges, skal midlene ivaretas av Norges Sjakkforbund til beste for sjakklivet i Modum og Omegn
6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med forslag til dagsorden sendes til medlemmene minst en uke før møtedag.